درباره ما مقالات کتاب ها دوره ها صفحه اصلی

آکادمی حبیبی

شناخت نظره دیسک

در این جا می خواهیم با ۴ تیپ شخصیت دیسک که افراد را از یکدیگر متمایز می کند، آشنا شویم.

نگاه کلی به رفتار و شخصیت؛


رفتار چیست؟

عملی که در پاسخ به یک محرک (درونی و بیرونی) قابل مشاهده است.


شخصیت چیست؟

مجموعه ای از رفتارها، سبک فکری و ذهنی یک فرد در تعامل با شرایط محیطی به صورت پیوسته.

در دهه ۱۹۲۰ نظریه مدل رفتاری توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون معرفی شد وی افراد را بر اساس چهار سبک رفتاری طبقه بندی کرد.

در دهه ۱۹۴۰ اولین بار مفهوم مدل ذهنی ( شخصیت شناسی) توسط دانشمندان و روانشناسان ارائه شد‌

DISC

  • ( برونگرا، مسلط) D:Dominance
  • (تاثیرگذار، برونگرا) I:In fluence
  • (ثبات، درونگرا) S:Steadiness
  • (درونگرا، وظیفه شناس) C:conscientious

از کجا شکل گرفته است ؟


1- سبک زندگی (محیط و ارتباط با افراد متفاوت)

2- ذاتی و ارثی


دیسک ابزاری برای ارزیابی و سنجش صفات رفتاری و شخصیتی افراد است.

این چهار تیپ شخصیت در هر فردی وجود دارد اما یکی از آنها در فرد به شکل غالب ظاهر شده و درصد بیشتری را از شخصیت وی را تشکیل می دهد.

تا به حال فکر کرده اید شناخت این الگو چقدر در موفقیت و حرفه ای بودن شما می تواند کمک کند؟


اهمیت و کاربرد شناخت دیسک:


درک بهتر تفاوت های فردی انسان ها

شناخت بهتر از خود (خود شناسی)

تشخیص نیازها و علاقه‌مندی های دیگران(احترام به دیگران)

برقرار کردن روابط سازنده با افراد مختلف (بهبود و توسعه روابط)

اثرگذاری و نفوذ بیان در دیگران