درباره ما مقالات کتاب ها دوره ها صفحه اصلی

آکادمی حبیبی

من برونگرا هستم یا درون گرا؟


رایج ترین نظریه شخصیت شناسی بحث درونگرا و برونگرا است.

هر یک از این دو شخصیت درصدی از تعداد جمعیت در اجتماع را به خود اختصاص داده که در این جا به برخی از خصوصیات رفتاری که غالبا و معمولاً در شخصیت های درونگرا و برونگرا دیده شده، می پردازیم.

تفاوت هایی بین درونگرا و برونگرا وجود دارد که این دو را از همدیگر تفکیک می کند


دیدگاه تعریفی؛


برونگرا: رفتاری که با دیدگاه خارجی و با فعالیت های عملی همراه است و به دنیای بیرونی بیشتر توجه دارد.

درون گرا: رفتاری که با دیدگاه درونی و ذهنی همراه است و توجه به احساسات و افکار دنیای درونی دارد.


تفاوت هایی به درونگرا و برونگرا وجود دارد که این دو را از همدیگر تفکیک می کند؛


درونگرا: افراد بسیار خلاقی هستند و با جمع آوری و ذخیره اطلاعات زیاد می توانند ایده ها و شگفتی های زیادی را خلق کنند ( تفکر خلاق، خلق راه حل ها)

برونگرا: برای به دست آوردن ایده ها از دیگران و منابع بیرونی استفاده می‌کنند.


درونگرا: تمایلی ندارند در جمع های شلوغ حضور داشته باشند، از بودن در جمع های یا گروه های بزرگ خسته می شوند، ترجیح می دهند در جمع دو الی سه نفره باشند.

برونگرا: تمایل دارند در جمع های اجتماعی و موقعیت‌های شلوغ حضور داشته باشند و از تنهایی خسته می شوند، دنبال تجربه جدید در اجتماع هستند و لذت می برند.


درونگرا: دوست ندارند در مرکز توجه باشند.

برونگرا: از اینکه در مرکز توجه باشند لذت می برند و در جمع اعتماد به نفس بالایی دارند.


درونگرا: با تنها بودن خودشان راحتند و لذت می برند و ازش انرژی می گیرند. اکثر اوقات تنها هستند.

برونگرا: از تنهایی زود خسته می شوند و از شلوغی انرژی می‌گیرند.


درونگرا : کم حرف هستند.

برونگرا: پر حرف و از صحبت و گفتگو انرژی می‌گیرند.


درونگرا: برای ارتباط با این افراد بهتره پیام بدهید تا تماس یا دیدار.

برونگرا: در ارتباط برقرار کردن با این افراد یا تماس بگیرید یا دیدار حضوری فراهم کنید.


درونگرا: تمایل به سکوت دارند.

برونگرا: شاد و پرشوراند بنابراین کمتر درگیر اختلالات روان می شوند.


درونگرا: قبل از انجام کاری فکر می کنند بنابراین برای اقدام کردن زمان بیشتری لازم دارند.

برونگرا: سریع عمل می کنند، بعد از عمل کردن به کار فکر می‌کند.


درونگرا: این افراد اجازه نمی دهند کسی وارد افکار، احساسات و ایده های فکریشان شود.

برونگرا: این افراد به راحتی عقاید، افکار و احساساتشان رو بروز می دهند و دوست دارند دیگران هم مطلع باشند.


درونگرا: ترجیح می دهند کار را انفرادی انجام بدهند.

برونگرا: از کار گروهی لذت می برند.


درونگرا:تعداد دوستان این افراد کم است با هر کسی دوست و صمیمی نمی شوند.

برونگرا: تعداد دوستان زیادی دارند و به راحتی با افراد جدید آشنا می شوند و ارتباط می گیرند زمان بیشتری را با دوستان می گذرانند.


درونگرا: کمتر اهل ریسک کردن، هستند.

برونگرا: از ریسک کردن نمی ترسند.


هر دو شخصیت مورد احترام هستند چراکه اگر به طور صحیح هدایت شود، می تواند اثر مثبتی بر جهان هستی داشته باشند.

به طور مثال؛ درونگراها نویسندگان بزرگ هستند، درک قوی از جهان و اطرافشان دارند( از محیط و دیگران ),مستقل و خود انگیزه هستند.

برونگرا ها انعطاف پذیرند، از قرار گرفتن در موقعیت های جدید ترسی ندارند و برای فنون و مذاکره بسیار سازنده و کارسازند.