درباره ما مقالات کتاب ها دوره ها صفحه اصلی

آکادمی حبیبی

چگونه به قدرت ذهنم دسترسی داشته باشم؟

جهان هستی ما دارای ارتعاشات مثبت و منفی ست.

و انسان می‌تواند با استفاده از قدرت ذهن ارتعاشات مثبت و منفی را جذب یا دفع کند.

ذهن چیست؟

مدیریت نرم افزاری همه ابعاد وجود انسان

مدیریت سلولی، افکار، احساس، روان ادراکات و....

بنابراین انتخاب با شماست می توانید قربانی زندگی باشید یا می‌توانید سرنوشت خود را در دست خود بگیرید.

ارسال هر نوع ارتعاش، مشابه همان فرکانس به سوی شما برمی گردد هر چه میزان قدرت و مدت زمان تداوم ارتعاش بیشتر باشد، بازگشت به همان میزان و شدت برای شماست.

چرا این قدرت رو باور نداریم؟

چون ارتعاش و قدرت ذهن خارج از رادار دید ماست و نمی‌توانیم لمس و درک کنیم بنابراین باورش نداریم در صورتی که هست و وجود دارد. مثل حرکت الکترون به دور هسته.

ذهن دارای قدرت مغناطیسی است بنابراین یک فرستنده و یک گیرنده قوی برای ارتعاش به حساب می یاد.

دربرابر ذهن انسان، جهان هستی مانند آینه ی ست که نوع و میزان ارتعاش شما را باز می گرداند.

افکار مثبت= احساس خوب= ارتعاش مثبت

افکار منفی= احساس بد= ارتعاش منفی

چه کنیم؟

افکار منفی خود را به توده افکار مثبت تبدیل کنید چون ذهن شما مثبت و در نهایت تا خودآگاهانه زودتر به آگاهی می رسد.